ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)

บริษัทให้บริการตรวจสอบอาคารของท่านให้อยู่ในความปลอดภัย และสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยแบ่งบริการในการตรวจสอบอาคารให้บริการออกเป็น การตรวจสอบอาคารทุกๆ 5 ปี การตรวจสอบอาคารประจำปี ขอบเขตงานบริการตรวจสอบอาคาร จัดทำคู่มือการตรวจสอบอาคารและดำเนินการบริการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติการตรวจสอบอาคาร ประกอบด้วย การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่อการอพยพ การตรวจสอบระบบบริหารจัดการ ... รายละเอียด

ธุรกิจบริหารจัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Management)

บริษัทเน้นบริการที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนิติบุคคลหรือเจ้าของอาคารในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งที่ปรึกษาการจัดการวิศวกรรมอย่างครบวงจร การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมอาคาร การบริหารจัดการ และเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ขอบเขตงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านการจัดการงานดูแลและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงานซ่อมบำรุงอาคารในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข บริการให้คำแนะนำในการวางแผนงานทั้งแผนการปฏิบัติงาน replika hublot ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของอาคาร ตรวจสอบผลปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy Management) วิเคราะห์การใช้พลังงาน วางแผน และควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ วางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงาน (Energy Management... รายละเอียด

ธุรกิจบริหารที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy Management)

เป็นการให้บริการที่ครบวงจรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้านพลังงานอาคารของเจ้าของโครงการโดย ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน        breitling replica       ... รายละเอียด