ธุรกิจบริหารจัดการด้านวิศวกรรม (Engineering Management)

บริษัทเน้นบริการที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนิติบุคคลหรือเจ้าของอาคารในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งที่ปรึกษาการจัดการวิศวกรรมอย่างครบวงจร

 • การบริหารจัดการด้านวิศวกรรมอาคาร
 • การบริหารจัดการ และเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ขอบเขตงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
 1. ที่ปรึกษาด้านการจัดการงานดูแลและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance)
  • เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้านงานซ่อมบำรุงอาคารในปัจจุบัน
  • วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข
  • บริการให้คำแนะนำในการวางแผนงานทั้งแผนการปฏิบัติงาน replika hublot ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของอาคาร
  • ตรวจสอบผลปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 1. ที่ปรึกษาด้านพลังงาน (Energy Management)
  • วิเคราะห์การใช้พลังงาน
  • วางแผน และควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงาน (Energy Management System)
  • ตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน
  • การนำเสนอมาตรการด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ดำเนินการ
 1. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบคุณภาพ (Quality and Management System)
  • เก็บข้อมูลเอกสารการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
  • วิเคราะห์ และวางแนวทางในการจัดทำระบบคุณภาพ
  • จัดทำระบบ / วิธีการใช้ระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรวจสอบได้ง่าย
  • ตรวจสอบ และวางแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามและเข้าใจได้ง่าย
 1. ที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร (Personnel Management)
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบัน
  • วางแผนการเข้าอบรม และหลักสูตรการอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมของอาคาร และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
  • เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้าน Customer Service ทั้งการรับเรื่อง การดูแล การติดตามและการรายงานผลงานด้านวิศวกรรมอาคาร เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบทุกด้าน

 

 re_figure21d
re_figure21a
re_figure21c
re_figure21b
 
  

Posted in Services.