ธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร (Building Inspection)

บริษัทให้บริการตรวจสอบอาคารของท่านให้อยู่ในความปลอดภัย และสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยแบ่งบริการในการตรวจสอบอาคารให้บริการออกเป็น

 • การตรวจสอบอาคารทุกๆ 5 ปี
 • การตรวจสอบอาคารประจำปี
ขอบเขตงานบริการตรวจสอบอาคาร
  • จัดทำคู่มือการตรวจสอบอาคารและดำเนินการบริการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติการตรวจสอบอาคาร ประกอบด้วย
   1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
   2. การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
   3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่อการอพยพ
   4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการ

figure1

Posted in Services.