Cert1

Cert2

Cert3

Cert4

Cert5

Cert6

กรรมการผู้จัดการ

manager-p1

นายชาติชาย อุดมพล

จดทะเบียนวิชาชีพ
  • สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เลขทะเบียน สฟก.3504
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบการจัดการพลังงาน เลขทะเบียน พก.550
  • จดทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร เลขที่ บ. ๒๔๙๕/๒๕๕๖
ประสบการณ์การทำงาน
ระยะเวลา บริษัท ตำแหน่ง

มี.ค. 50 – ธ.ค. 56 

เม.ย. 43 – มี.ค. 50

ก.ย. 39 – ม.ค. 43 

มี.ค. 38 – ส.ค. 39

มี.ค. 34 – มี.ค. 38

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด

บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

กรรมการรองผู้อำนวยการ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

วิศวกรโครงการ

หัวหน้าส่วนงานระบบ

วิศวกรไฟฟ้า